ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
“ΟΤΕ 11888 – Διαγωνισμοί στο Facebook”

1] Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής οδός Λ. Κηφισίας, αρ.99 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «ΟΤΕ»)  με ΑΦΜ 094019245 (ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ) και η εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE»), από κοινού καλούμενες ως «Διοργανώτριες Εταιρίες», διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια.
2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητικλη ενέργεια / διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του «ΟΤΕ»  και της εταιρείας OGILVY ONE, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4] Η προωθητική ενέργεια αποτελείται από ένα (1) Διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3η Νοεμβρίου 2010 και ώρα 12:01 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 μ.μ. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 8 εβδομάδες.
Ο διαγωνισμός συνίσταται στη δημιουργία και αποστολή από τους συμμετέχοντες ατάκας που θα καταλήγει στη φράση «Τυχαίο; Δε νομίζω!» στην σελίδα του διαγωνισμού www.tyxaiodenomizo.gr. Συνολικά θα αναδειχθούν 8 νικητές εκ των οποίων ο καθένας θα κερδίζει ένα κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy S. Οι νικητές θα αναδειχθούν με βάση τον αριθμό των «Like» που έχει συγκεντρώσει η ατάκα τους. Οι 8 πιο δημοφιλείς ατάκες στο τέλος των 8 εβδομάδων είναι εκείνες που κερδίζουν. Κάθε χρήστης μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά. Οι νικητές των δώρων μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της εταιρείας OGILVY ONE εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Ίντερνετ. Κατόπιν επιθυμίας των νικητών, η OGILVY ONE αναλαμβάνει την αποστολή των δώρων στην διεύθυνση που ζητήσει ο νικητής (της οποίας το κόστος επιβαρύνεται στις Διοργανώτριες). Οι τυχεροί μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την εταιρία OGILVYONE WORLDWIDE στο τηλέφωνο 210-6660300, ή γραπτώς στο e-mail ogilvyone@ogilvyone.gr, για να μάθουν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.
5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η χρήση Υπηρεσίας ή προϊόντος του ΟΤΕ. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στο Facebook και να έχει δηλώσει “fan” της σελίδας του «11888» στο Facebook (http://www.facebook.com). Κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει μέρος μέσω αναρτήσεων στην σελίδα του διαγωνισμού www.tyxaiodenomizo.gr και θα μπορεί να αναρτήσει περισσότερες από μια ατάκες. Όποιος επιθυμεί, θα δηλώνει την προτίμησή του για την κάθε ατάκα επιλέγοντας «Like».  Ο αριθμός των «Like» αφορά σε κάθε μια από τις ατάκες που έχει αναρτήσει ο κάθε διαγωνιζόμενος, τα «Like», δηλαδή, δεν προσμετρούνται για τον εκάστοτε συμμετέχοντα. Ο κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να δηλώσει «Like» σε περισσότερες από μια ατάκες. Όσοι εξαιρούνται από το διαγωνισμό (παράγραφος 2), έχουν δικαίωμα να δηλώσουν «Like» αλλά όχι να αναρτήσουν τη δική τους ατάκα για να πάρουν μέρος.
6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο 4.
7] Ο Συμμετέχων  δηλώνει  ρητά  και  εγγυάται,  ότι οι ατάκες με τις οποίες συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό,  α.-δεν  θίγουν  οποιοδήποτε  δικαίωμα  τρίτου  και  ιδιαίτερα  το  δικαίωμα  της  προσωπικότητας  και  το  δικαίωμα  επί  του ονόματος  οιουδήποτε  τρίτου,  β.-δεν  προβάλλουν  ρητά  ή  έμμεσα  προϊόντα  ή  υπηρεσίες,  που  θα  μπορούσαν,  σύμφωνα  με  το  νόμο,  να  προκαλέσουν  έλεγχο  ή,  πολύ  περισσότερο,  κύρωση  από  εποπτεύοντα  τα  τηλεοπτικά  προγράμματα,  όργανα,  γ.-σέβονται  τη  δεοντολογία  των ραδιοτηλεοπτικών  προγραμμάτων εν γένει,  τη  νομοθεσία  και  ιδίως  αυτή  των  ραδιοτηλεοπτικών  μέσων, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και  γενικά    δεν περιέχουν  φράσεις  ή ενέργειες,  που  θα  μπορούσαν  να  βλάψουν  στα  πλαίσια  της  κείμενης  νομοθεσίας  τη  φήμη,  αξιοπιστία  και  το  κύρος  των  τηλεοπτικών  σταθμών και των Διοργανωτριών.
8] Οι Διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργεια, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στο site http://www.tyxaiodenomizo.gr/ και στη σελίδα «11888» στο Facebook. Οι Διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές διαγωνιζομένων, μεταξύ άλλων λόγων και σε περίπτωση που οι αναρτήσεις τους προσβάλλουν την εικόνα των Διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από την εφαρμογή που έγινε η συμμετοχή, με αντίστοιχη ενημέρωση του διαγωνιζόμενου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών εταιρειών παύει να υφίσταται, των τελευταίων μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.
9] Η καταμέτρηση των «Like» θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από έναν (1) εκπροσώπο της OGILVY ONE και έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΤΕ. Αν υπάρξει ισοψηφία θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από όπου θα προκύψουν οι νικητές και οι επόμενοι θα θεωρούνται αναπληρωματικοί βάσει της σειράς που θα προκύψει βάσει της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η ημέρα και ώρα της καταμέτρησης των Like, καθώς και το όνομα του νικητή, θ’ ανακοινωθούν στη σελίδα «11888» στο Facebook.
10] Οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν με e-mail από την OGILVY ONE μέσω του Facebook. Κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός δελτίου ταυτότητας κ.λ.π.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου.  Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail, το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα όπως αυτός προέκυψε είτε από την κλήρωση (στην περίπτωση ισοβαθμίας «Like») είτε ως αμέσως επόμενος σε αριθμό «Like» που προέκυψε από την καταμέτρησή τους. Με άρνηση του δικαιούχου ισοδυναμεί και η αδυναμία επικοινωνίας της OGILVY ONE και των συνεργατών της, από λόγο που ανάγεται στο πρόσωπό του. Σε περίπτωση  συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής των Διοργανωτριών εταιρειών, αυτές δικαιούνται να μην προσφέρουν στο νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
11] Το δώρο είναι προσωπικό, συγκεκριμένο, δε μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα και παραλαμβάνεται άμεσα από τον τυχερό ή αντιπροσώπους αυτού, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή της οικείας εξουσιοδότησης από το νικητή του διαγωνισμού, που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή Οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα προωθητικά προϊόντα. Τα προωθητικά προϊόντα παρέχονται όπως περιγράφονται στον όρο 4, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλ.π. έναντι των Διοργανωτριών εταιρειών.
12] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των «ΟΤΕ» και OGILVY ONE.
13] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι γνωρίζουν και έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook  και του microsite www.tyxaiodenomizo.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των ατακών ή/και των «Like» που οφείλονται σε οποιαδήποτε  βλάβη προκύψει στο Facebook  και την σελίδα “11888”.
14] Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία από τις Διοργανώτριες εταιρείες ως υπεύθυνες για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από τους συνεργάτες τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.  Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τις Διοργανώτριες εταιρείες και θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του διαγωνισμού κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρεία «OGILVY ONE» με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ogilvyone@ogilvyone.gr  με την επισήμανση: Για το διαγωνισμό «11888».
15] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Οι  Διοργανώτριες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
16]  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών εταιρειών.
17] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.tyxaiodenomizο.gr
18] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
19] Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε αυτή η πράξη σε έξι φύλλα, για την οποία χωρίς κανένα αντίγραφο, θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα ευρώ ενενήντα εννέα και σαράντα και έτσι ευρώ έξι και δέκα εννέα για δικαιώματα υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, ΕΤΑΑ - ΤΣ  και λοιπά τέλη, ευρώ εβδομήντα τρία και ογδόντα ένα για καθαρό, επί των άνω ποσών των ευρώ ογδόντα, καταβλητέο Φ.Π.Α. (23%) ευρώ δέκα οκτώ και σαράντα και ευρώ ένα για Μεγαρόσημο και η οποία διαβάσθηκε στην εμφανισθείσα, η οποία αφού την άκουσε και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της, την υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ, η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Χρέωση από σταθερό € 0,82/1΄. Από κινητό €1,38/1΄, με χρέωση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα 60΄΄. Η υπηρεσία αφορά εγχώριους καταλόγους για σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Γραμμή παραπόνων 2108230099